ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA - Membru afiliat FRF

Știri Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba, convocată pentru vineri, 8 iunie 2018 -ora 18:00- în sala A9 din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba, convocată pentru vineri, 8 iunie 2018 -ora 18:00- în sala A9 din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" Alba Iulia Imprimare Email
Marţi, 08 Mai 2018

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR AFILIAȚI

AI ASOCIAȚIEI JUDEȚENE DE FOTBAL ALBA

           I. 

         Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art.30 din Statutul AJF Alba, Biroul Executiv a hotărât, în sedinta din 3 mai 2018, Convocarea Adunării Generale Ordinare a Asociatiei Judetene de Fotbal Alba pentru ziua de vineri, 8 iunie 2018, ora 18:00, la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia – amfiteatrul A9, cu următoarea ordine de zi:AJF!

 1)Constatarea întrunirii cvorumului;

2)Aprobarea ordinii de zi;

3)Alocuţiunea preşedintelui AJF Alba;

4)Desemnarea scrutatorilor şi a comisiei de validare a voturilor, a comisiei electorale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor – atunci când este cazul;

5)Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale;

6)Prezentarea Raportului Biroului Executiv şi a Raportului administraţiei AJF Alba;

7)Prezentarea Bilanţului contabil pe anul 2017, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Biroului Executiv;

8)Prezentarea sintezei Raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;

9)Prezentarea şi aprobarea Planului anual de activitate şi al Bugetului anual de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018;         

    10) Dezafilieri;

   11) Alegerea unui vicepresedinte si al reprezentantului Ligii a V-a, ca urmare a vacantării posturilor acestora, aceștia aflându-se la finalul celor 4 ani de mandat;

    12) Adoptarea Hotărârii Generale Ordinare a AJF Alba din 8 iunie 2018.

         II. 

         În vederea bunei pregătiri a Adunării Generale este necesar să transmiteti, în scris, la Secretariatul General al AJF Alba, până la data de 5 iunie 2018, ora 15:00:

 • Numele si prenumele delegatului oficial care participă la Adunarea Generală, functia pe care o detine în cadrul structurii sportive, legal constituite si recunoscute oficial, cât si documentele (în copie) care atestă respectiva sa calitate.
 • În temeiul art. 28 alin. 7 din Statutul AJF Alba, membrii afiliaţi pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală de către o persoană ce deţine o funcţie de conducere (de regulă preşedinte, secretar general sau funcţii echivalente) în cadrul respectivei persoane juridice şi numele acesteia a fost comunicat în documente transmise către AJF Alba, cum ar fi: cerere de afiliere, cerere de înscriere în competiţii, formular actualizare date 2017-2018, sau altele asemenea. Numele delegaţilor trebuie comunicat în scris către secretariatul general al AJF Alba cu minim 3 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Delegaţii se vor prezenta la Adunarea Generală cu o împuternicire scrisă, emisă de către respectivul membru afiliat, precum şi cu un act de identitate în original.

         III.

 1. În vederea pregătirii punctului (11), de pe ordinea de zi, vă facem cunoscute următoarele aspecte:
 • Vicepreședinții Biroului Executiv  sunt desemnați prin alegeri de către Adunarea Generală din rândul presedinților de cluburi / asociații sportive afiliate la AJF Alba. Mandatul acestora este de 4 ani, cu conditia ca în această perioadă să detină fără întrerupere functia de președinte de club/ asociatie, conform art. 39.1.c din Statutul AJF Alba.
 • Vicepreşedinţii pot fi realeşi.
 • Conform art. 39.2 din statutul AJF Alba, mandatul vicepresedinților și membrilor Biroului Executiv începe la sfârsitul Adunării Generale de alegeri și de obicei, ia sfârsit în al patrulea an de mandat, la sfârsitul următoarei Adunări Generale de Alegeri. Adunările Generale pe categorii pentru desemnarea membrilor Biroului Executiv si a vicepresedinților AJF Alba, vor avea loc în aceeași zi cu Adunarea Generală a AJF Alba, de alegere a președintelui AJF Alba, după alegerea acestuia din urmă.
 • Reprezentantul Ligii a V-a este desemnat prin alegeri, de către reprezentanții cluburilor participante în liga a V-a,  din rândul preşedinţilor de cluburi / asociații sportive participante în liga a V –a, în urma propunerilor care vor avea loc în cadrul Adunării Generale. Candidații pentru funcția de reprezentant al ligii a V-a, au nevoie de cel puțin o propunere.
 • Pentru alegerea reprezentantului Ligii a V-a, în Biroul Executiv, este necesară obținerea majoritătii simple (jumătate+unu) a voturilor reprezentanților asociaților/cluburilor participanti în liga a V-a, prezenti la Adunarea Generală.
 1. Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de vicepreşedinte al AJF Alba trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:
 1. Să depună cerere în scris privind candidatura sa;
 2. Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 3. Să aibă studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
 4. Să demonstreze că nu au suferit condamnări penale definitive private de libertate, indiferent de modalitatea de executare a pedepsei. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 7 zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură;
 5. Să facă dovadă propunerii scrise din partea a cel puţin 2 membrii afiliaţi;
 6. Să depună în scris programul strategic privind organizarea şi dezvoltarea activităţii fotbalistice pe care îl preconizează respectivul candidat pentru viitorul mandat de patru ani.
 7. Nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a FRF/AJF/AMFB. Condiţiile prevăzute la lit b) şi lit.d) de mai sus trebuie să fie îndeplinite pe toată durata exercitării mandatului.
 1. Conform statutului, pentru alegerea vicepreşedinţilor AJF Alba, numai membrii afiliaţi pot propune candidaţi. Un membru afiliat poate propune un singur candidat pentru funcţia de vicepreşedinte al AJF Alba. Dosarele de candidatură se depun, la secretariatul general al AJF Alba, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală de alegeri, astfel ultima zi de depunere a dosarelor este: Miercuri -23 mai 2018 - ora 15:00.
 2. Pentru alegerea unui vicepreşedinte al AJF Alba, este necesară obţinerea majorităţii simple (jumatate+unu) a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.
 3. În situaţia în care, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obţine majoritatea simpla (de jumatate+unu), se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidati care au întrunit cel mai mare număr de voturi.
 4. După al doilea tur de scrutin se declară ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
 5. Pentru alegerea reprezentantului ligii a V-a, în Biroul Executiv, este necesară obţinerea majorităţii simple (jumatate+unu) a voturilor reprezentantilor cluburilor/asociatilor de liga a V-a, prezenţi.
 6. În situaţia în care, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obţine majoritatea simpla (jumatate+unu), se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidati care au întrunit cel mai mare număr de voturi.
 7. După al doilea tur de scrutin se declară ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
 8. Conform articolului 36.1 din statutul AJF Alba, alegerile se desfăsoară prin vot secret, cu buletine de vot, în afara cazurilor în care Adunarea Generală hotărăste altfel.
 9. Dezafilierea cluburilor/asociaților, se aprobă, dacă votează "pentru" 2/3 din numărul membrilor afiliați prezenți, conform Art. 37.2 din statutul AJF Alba.

                        08.05.2018                                                               Biroul Executiv al

                                                                                                                AJF ALBA