ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA - Membru afiliat FRF

Știri Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba, va avea loc sâmbătă, 16 martie 2019
Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba, va avea loc sâmbătă, 16 martie 2019 Imprimare Email
Miercuri, 13 Februarie 2019

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR AFILIAȚI

AI ASOCIAȚIEI JUDEȚENE DE FOTBAL ALBA

 AGO 2019

I.       Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art. 30 din Statutul AJF Alba, Biroul Executiv a hotărât, în sedinta sa din 12 februarie 2019, Convocarea Adunării Generale Ordinare a Asociației Județene de Fotbal Alba pentru ziua de sâmbătă, 16 martie 2019, ora 10:30, la Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, sala  A9, cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea întrunirii cvorumului

2. Aprobarea ordinii de zi

3. Alocuţiunea preşedintelui AJF Alba

4. Desemnarea scrutatorilor şi a Comisiei de validare a voturilor

5. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial

6. Afilierea și dezafilierea unor membri

7. Prezentarea raportului privind activitatea Biroului Executiv şi administraţiei AJF Alba pe perioada parcursă de la ultima Adunare generală

8. Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2018, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Biroului Executiv

9. Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2018 şi aprobarea acestuia prin vot

10. Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019

11. Alegerea preşedintelui AJF Alba

12. Alegerea vicepreşedinţilor şi a membrilor Biroului Executiv (pe secțiuni)

13. Alegerea Președintelui Comisiei de Cenzori

14. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a AJF Alba din 16 martie 2019.

II.       Pentru a putea fi incluse pe ordinea de zi, membrii afiliați pot înainta propuneri până în data de 28 februarie 2019, ora 15:00.

În vederea bunei pregătiri a Adunării Generale este necesar să transmiteți, în scris, la Secretariatul General al AJF Alba, până la data de 12 martie 2019 (Marți), ora 15:00:

  • Numele și prenumele delegatului oficial care participă la Adunarea Generală, funcția pe care o deține în cadrul structurii sportive, legal constituite și recunoscute oficial, cât și documentele (în copie) care atestă respectiva sa calitate.
  • În temeiul art. 28 alin. 7 din Statutul AJF Alba, membrii afiliaţi pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală de către o persoană ce deţine o funcţie de conducere (de regulă preşedinte, secretar general sau funcţii echivalente) în cadrul respectivei persoane juridice şi numele acesteia a fost comunicat în documente transmise către AJF Alba, cum ar fi: cerere de afiliere, cerere de înscriere în competiţii, formular actualizare date 2018-2019, sau altele asemenea. Numele delegaţilor trebuie comunicat în scris către secretariatul general al AJF Alba cu minim 3 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Delegaţii se vor prezenta la Adunarea Generală cu o împuternicire scrisă, emisă de către respectivul membru afiliat, precum şi cu un act de identitate în original.

Data limită de depunere a dosarelor pentru funcția de președinte și vicepreședinte este 28 februarie 2019 (Joi) ora 15:00.

III.       Persoanele propuse pentru a candida la funcția de președinte al AJF Alba, trebuie să îndeplinească, cumulativ, condițiile prevăzute în statutul AJF Alba (art. 39, art. 44, etc.)

            Persoanele propuse pentru a candida la funcția de vicepreședinte al AJF Alba, trebuie să îndeplinească cumulativ, condițiile prevăzute în statutul AJF Alba (art. 39, art. 45, etc.)

Statutul AJF Alba poate fi citit pe site (ajfalba.ro), la rubrica reglementări/statut, sau dând clik AICI.